لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 32 ایرانجوان بوشهر 1 اکسين البرز 1 1397/01/28 17:00
week 15 اکسين البرز 3 ایرانجوان بوشهر 2 1396/09/06
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 33 ایرانجوان بوشهر 0 اکسين البرز 1 1396/02/04
week 16 اکسين البرز 1 ایرانجوان بوشهر 2 1395/09/17