لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 گل گهر سیرجان 0 بادران تهران 0 1396/07/12
week 24 بادران تهران 1 گل گهر سیرجان 1 1396/11/29 14:00
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 گل گهر سیرجان 0 بادران تهران 2 1395/07/16
week 26 بادران تهران 1 گل گهر سیرجان 1 1395/12/09