لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 گل گهر سیرجان 0 خونه به خونه مازندران 0 1396/08/10
week 28 خونه به خونه مازندران 0 گل گهر سیرجان 0 1396/12/28 15:00
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 گل گهر سیرجان 0 خونه به خونه مازندران 0 1395/08/23
week 30 خونه به خونه مازندران 5 گل گهر سیرجان 1 1396/01/16
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 گل گهر سیرجان 0 خونه به خونه مازندران 1 1394/07/06
week 27 خونه به خونه مازندران 1 گل گهر سیرجان 0 1394/12/01