لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 22 نساجی مازندران 1 شهرداري ماهشهر 0 1396/11/14
week 5 شهرداري ماهشهر 2 نساجی مازندران 2 1396/06/27