لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 نساجی مازندران 1 خونه به خونه مازندران 0 1396/06/11
week 21 خونه به خونه مازندران 2 نساجی مازندران 1 1396/11/19
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 نساجی مازندران 1 خونه به خونه مازندران 2 1395/08/02
week 28 خونه به خونه مازندران 0 نساجی مازندران 3 1396/03/11
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 نساجی مازندران 1 خونه به خونه مازندران 0 1394/06/13
week 23 خونه به خونه مازندران 1 نساجی مازندران 0 1394/11/06