لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 23 شهرداري تبريز 1 مس رفسنجان 2 1396/11/23 14:00
week 6 مس رفسنجان 0 شهرداري تبريز 0 1396/07/02
لیگ 9302
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 شهرداري تبريز 0 مس رفسنجان 1 1393/08/28
week 17 مس رفسنجان 1 شهرداري تبريز 1 1393/12/16