لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 شهرداري تبريز 0 ماشین سازی تبریز 1 1396/07/12
week 24 ماشین سازی تبریز 1 شهرداري تبريز 2 1396/11/29 14:00