لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 20 نفت مسجد سلیمان 3 ایرانجوان بوشهر 0 1396/11/02
week 3 ایرانجوان بوشهر 0 نفت مسجد سلیمان 1 1396/06/05
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 نفت مسجد سلیمان 3 ایرانجوان بوشهر 0 1395/05/17
week 18 ایرانجوان بوشهر 0 نفت مسجد سلیمان 0 1395/10/17
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 نفت مسجد سلیمان 2 ایرانجوان بوشهر 2 1394/07/20
week 29 ایرانجوان بوشهر 0 نفت مسجد سلیمان 3 1394/12/17