لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 شهرداري تبريز 2 بادران تهران 2 1396/06/27
week 22 بادران تهران 1 شهرداري تبريز 1 1396/11/14
لیگ 94955
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 شهرداري تبريز 1 بادران تهران 0 1394/08/05
week 13 بادران تهران 2 شهرداري تبريز 2 1394/10/21