لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 شهرداري تبريز 0 آلومينيوم اراک 0 1396/08/10
week 28 آلومينيوم اراک 0 شهرداري تبريز 0 1396/12/28 15:00