لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 18 مس كرمان 0 شهرداري تبريز 2 1396/10/17
week 1 شهرداري تبريز 0 مس كرمان 1 1396/05/16
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 مس كرمان 1 شهرداري تبريز 1 1390/05/11
week 18 شهرداري تبريز 0 مس كرمان 1 1390/10/15
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 مس كرمان 5 شهرداري تبريز 2 1389/05/22
week 21 شهرداري تبريز 2 مس كرمان 1 1389/11/17