لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 راه آهن تهران 0 ماشین سازی تبریز 0 1396/06/27
week 22 ماشین سازی تبریز 1 راه آهن تهران 0 1396/11/14