لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 18 صباي قم 1 آلومينيوم اراک 4 1396/10/17
week 1 آلومينيوم اراک 0 صباي قم 0 1396/05/16