لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 32 فجر سپاسي شیراز 0 مس كرمان 1 1397/01/28 17:00
week 15 مس كرمان 0 فجر سپاسي شیراز 1 1396/09/06
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 18 فجر سپاسي شیراز 0 مس كرمان 2 1395/10/17
week 1 مس كرمان 2 فجر سپاسي شیراز 2 1395/05/17
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 فجر سپاسي شیراز 1 مس كرمان 0 1394/06/13
week 23 مس كرمان 0 فجر سپاسي شیراز 0 1394/11/06
لیگ 9302
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 فجر سپاسي شیراز 1 مس كرمان 2 1393/12/16
week 6 مس كرمان 3 فجر سپاسي شیراز 0 1393/08/28
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 مس كرمان 1 فجر سپاسي شیراز 2 1392/07/26 15:30
week 28 فجر سپاسي شیراز 1 مس كرمان 1 1393/01/07 17:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 مس كرمان 1 فجر سپاسي شیراز 0 1391/08/27
week 32 فجر سپاسي شیراز 1 مس كرمان 1 1392/01/23
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 مس كرمان 1 فجر سپاسي شیراز 2 1390/06/02
week 22 فجر سپاسي شیراز 1 مس كرمان 0 1390/11/05
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 فجر سپاسي شیراز 1 مس كرمان 1 1388/07/19
week 28 مس كرمان 0 فجر سپاسي شیراز 0 1388/12/14
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 فجر سپاسي شیراز 2 مس كرمان 0 1387/05/27
week 20 مس كرمان 2 فجر سپاسي شیراز 0 1387/10/10
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 مس كرمان 0 فجر سپاسي شیراز 0 1386/09/22
week 34 فجر سپاسي شیراز 1 مس كرمان 3 1387/02/28
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 فجر سپاسي شیراز 0 مس كرمان 0 1385/09/05
week 19 مس كرمان 2 فجر سپاسي شیراز 0 1385/11/27