برنامه بازی ها - League Division 1 2020-21


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

شهرداري آستارا

1399/09/02 15:15

خيبر خرم آباد

3 - 0

چوکا تالش

1399/09/02 15:30

Esteghlal Khouzestan

1 - 0

بادران تهران

1399/09/02 15:30

Raika Babol

1 - 1

استقلال ملاثاني

1399/09/02 14:45

Gole Reyhan

1 - 1

Mes Kerman

1399/09/02 15:00

Havadar Tehran

3 - 0

نود اروميه

1399/09/02 15:00

Malavan Anzali

0 - 1

Qashqaei Shiraz

1399/09/02 15:00

Fajr Sepasi

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1399/09/02 15:00

Arman Gohar Sirjan

0 - 3

Pars Jonoubi Jam

1399/09/02 14:45

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

چوکا تالش

0 - 2

Malavan Anzali

1399/09/09 14:45

Qashqaei Shiraz

0 - 1

Arman Gohar Sirjan

1399/09/09 14:45

Pars Jonoubi Jam

2 - 1

Raika Babol

1399/09/09 15:15

بادران تهران

1 - 0

خيبر خرم آباد

1399/09/09 14:45

خوشه طلايي ساوه

1 - 2

Esteghlal Khouzestan

1399/09/09 14:45

استقلال ملاثاني

1 - 1

Havadar Tehran

1399/09/10 15:15

Mes Kerman

1 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1399/09/09 14:45

شهرداري آستارا

1 - 0

Fajr Sepasi

1399/09/10 14:45

نود اروميه

0 - 0

Gole Reyhan

1399/09/09 14:45

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

2 - 0

Qashqaei Shiraz

1399/09/15 14:30

Raika Babol

0 - 1

Malavan Anzali

1399/09/15 14:15

شهرداري آستارا

0 - 1

Mes Kerman

1399/09/15 14:15

Fajr Sepasi

1 - 0

نود اروميه

1399/09/15 14:15

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 0

خوشه طلايي ساوه

1399/09/15 15:00

خيبر خرم آباد

0 - 1

استقلال ملاثاني

1399/09/15 15:00

Arman Gohar Sirjan

0 - 0

بادران تهران

1399/09/15 14:15

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

چوکا تالش

1399/09/15 15:00

Gole Reyhan

0 - 1

Pars Jonoubi Jam

1399/09/15 14:30

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادران تهران

1 - 0

شهرداري آستارا

1399/09/20 14:00

Malavan Anzali

1 - 1

Arman Gohar Sirjan

1399/09/20 14:00

Qashqaei Shiraz

0 - 2

Raika Babol

1399/09/20 14:00

Pars Jonoubi Jam

2 - 2

خيبر خرم آباد

1399/09/20 14:30

استقلال ملاثاني

1 - 4

Esteghlal Khouzestan

1399/09/20 14:30

خوشه طلايي ساوه

0 - 0

Havadar Tehran

1399/09/20 14:00

نود اروميه

0 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1399/09/20 14:00

Mes Kerman

0 - 2

Fajr Sepasi

1399/09/20 14:00

چوکا تالش

1 - 0

Gole Reyhan

1399/09/20 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

1 - 0

Qashqaei Shiraz

1399/09/26 14:30

خيبر خرم آباد

2 - 2

Malavan Anzali

1399/09/26 14:00

Esteghlal Khouzestan

1 - 0

Arman Gohar Sirjan

1399/09/26 14:30

Mes Kerman

1 - 0

نود اروميه

1399/09/26 14:00

Gole Reyhan

1 - 0

خوشه طلايي ساوه

1399/09/26 14:00

شهرداري آستارا

3 - 1

استقلال ملاثاني

1399/09/26 14:00

Havadar Tehran

1 - 2

بادران تهران

1399/09/26 14:00

Raika Babol

2 - 1

چوکا تالش

1399/09/26 14:00

Fajr Sepasi

0 - 0

Pars Jonoubi Jam

1399/09/26 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

0 - 1

شهرداري آستارا

1399/10/02 14:00

خوشه طلايي ساوه

0 - 0

Mes Kerman

1399/10/02 14:00

Arman Gohar Sirjan

3 - 3

Raika Babol

1399/10/02 14:00

Qashqaei Shiraz

0 - 0

خيبر خرم آباد

1399/10/02 14:00

Malavan Anzali

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1399/10/02 14:00

چوکا تالش

1 - 2

Havadar Tehran

1399/10/02 14:00

Pars Jonoubi Jam

2 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1399/10/02 14:00

بادران تهران

0 - 1

Fajr Sepasi

1399/10/02 14:00

استقلال ملاثاني

1 - 0

Gole Reyhan

1399/10/02 14:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Fajr Sepasi

2 - 2

Qashqaei Shiraz

1399/10/08 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

1 - 1

Malavan Anzali

1399/10/08 14:00

خيبر خرم آباد

2 - 1

Arman Gohar Sirjan

1399/10/08 14:00

Esteghlal Khouzestan

2 - 3

Raika Babol

1399/10/08 14:00

شهرداري آستارا

2 - 0

خوشه طلايي ساوه

1399/10/08 14:00

نود اروميه

0 - 1

استقلال ملاثاني

1399/10/08 14:00

Gole Reyhan

1 - 0

بادران تهران

1399/10/08 14:00

Mes Kerman

1 - 0

چوکا تالش

1399/10/08 14:00

Havadar Tehran

3 - 2

Pars Jonoubi Jam

1399/10/08 14:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

چوکا تالش

1 - 1

شهرداري آستارا

1399/10/15 14:00

Qashqaei Shiraz

1 - 1

Mes Kerman

1399/10/15 14:00

خوشه طلايي ساوه

1 - 0

نود اروميه

1399/10/15 14:00

Raika Babol

0 - 0

خيبر خرم آباد

1399/10/15 14:00

Pars Jonoubi Jam

0 - 1

Esteghlal Khouzestan

1399/10/15 14:00

Arman Gohar Sirjan

2 - 1

Havadar Tehran

1399/10/15 14:00

بادران تهران

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1399/10/15 14:00

استقلال ملاثاني

1 - 1

Fajr Sepasi

1399/10/15 14:00

Malavan Anzali

2 - 1

Gole Reyhan

1399/10/15 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

Qashqaei Shiraz

1399/10/22 14:00

Fajr Sepasi

2 - 0

Malavan Anzali

1399/10/22 14:00

شهرداري آستارا

0 - 0

Arman Gohar Sirjan

1399/10/22 14:00

Havadar Tehran

2 - 1

Raika Babol

1399/10/22 14:00

Gole Reyhan

0 - 3

خيبر خرم آباد

1399/10/22 14:00

خوشه طلايي ساوه

2 - 1

استقلال ملاثاني

1399/10/22 14:00

نود اروميه

0 - 2

بادران تهران

1399/10/22 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

چوکا تالش

1399/10/22 14:00

Mes Kerman

2 - 0

Pars Jonoubi Jam

1399/10/22 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pars Jonoubi Jam

3 - 1

شهرداري آستارا

1399/10/29 14:00

استقلال ملاثاني

1 - 0

Mes Kerman

1399/10/29 14:00

Qashqaei Shiraz

0 - 2

نود اروميه

1399/10/29 14:00

بادران تهران

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1399/10/29 14:00

خيبر خرم آباد

0 - 0

Esteghlal Khouzestan

1399/10/29 14:00

Malavan Anzali

1 - 1

Havadar Tehran

1399/10/29 14:00

Arman Gohar Sirjan

2 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1399/10/29 14:00

چوکا تالش

3 - 2

Fajr Sepasi

1399/10/29 14:00

Raika Babol

2 - 1

Gole Reyhan

1399/10/29 14:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gole Reyhan

1 - 1

Qashqaei Shiraz

1399/11/06 14:00

شهرداري آستارا

2 - 1

Malavan Anzali

1399/11/06 14:00

Mes Kerman

1 - 0

Arman Gohar Sirjan

1399/11/06 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

Raika Babol

1399/11/06 14:00

Fajr Sepasi

1 - 1

خيبر خرم آباد

1399/11/06 14:00

Havadar Tehran

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1399/11/06 14:00

استقلال ملاثاني

1 - 1

بادران تهران

1399/11/06 14:00

خوشه طلايي ساوه

2 - 1

چوکا تالش

1399/11/06 14:00

نود اروميه

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1399/11/06 14:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Qashqaei Shiraz

1 - 0

شهرداري آستارا

1399/11/13 14:00

بادران تهران

2 - 1

Mes Kerman

1399/11/13 14:00

چوکا تالش

2 - 1

نود اروميه

1399/11/13 14:00

Malavan Anzali

0 - 0

خوشه طلايي ساوه

1399/11/13 14:00

Pars Jonoubi Jam

1 - 1

استقلال ملاثاني

1399/11/13 14:00

خيبر خرم آباد

0 - 1

Havadar Tehran

1399/11/13 14:00

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1399/11/13 14:30

Raika Babol

0 - 2

Fajr Sepasi

1399/11/13 14:00

Arman Gohar Sirjan

3 - 1

Gole Reyhan

1399/11/13 14:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خوشه طلايي ساوه

1 - 0

Qashqaei Shiraz

1399/11/19 14:00

Mes Kerman

1 - 0

Malavan Anzali

1399/11/19 14:00

نود اروميه

1 - 0

Arman Gohar Sirjan

1399/11/19 14:00

شهرداري آستارا

2 - 1

Raika Babol

1399/11/19 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

خيبر خرم آباد

1399/11/19 14:15

Fajr Sepasi

0 - 0

Esteghlal Khouzestan

1399/11/19 14:00

Gole Reyhan

3 - 1

Havadar Tehran

1399/11/19 14:00

استقلال ملاثاني

0 - 0

چوکا تالش

1399/11/20 14:30

بادران تهران

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1399/11/19 14:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

1 - 2

شهرداري آستارا

1399/11/25 14:00

Raika Babol

0 - 0

Mes Kerman

1399/11/25 14:00

Malavan Anzali

0 - 0

نود اروميه

1399/11/25 14:00

Pars Jonoubi Jam

1 - 0

خوشه طلايي ساوه

1399/11/25 14:30

Qashqaei Shiraz

3 - 1

استقلال ملاثاني

1399/11/26 14:00

چوکا تالش

2 - 4

بادران تهران

1399/11/26 14:00

Havadar Tehran

0 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1399/11/25 14:00

Arman Gohar Sirjan

1 - 2

Fajr Sepasi

1399/11/25 14:00

Esteghlal Khouzestan

3 - 0

Gole Reyhan

1399/11/26 14:45

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادران تهران

1 - 3

Qashqaei Shiraz

1399/12/02 14:30

استقلال ملاثاني

0 - 0

Malavan Anzali

1399/12/02 15:00

خوشه طلايي ساوه

3 - 0

Arman Gohar Sirjan

1399/12/02 14:30

نود اروميه

0 - 0

Raika Babol

1399/12/02 14:30

Mes Kerman

2 - 0

خيبر خرم آباد

1399/12/01 14:30

شهرداري آستارا

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1399/12/02 14:30

Fajr Sepasi

1 - 1

Havadar Tehran

1399/12/02 14:30

چوکا تالش

1 - 1

Pars Jonoubi Jam

1399/12/01 14:30

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 1

Gole Reyhan

1399/12/02 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gole Reyhan

1 - 1

شهرداري آستارا

1399/12/12 14:45

Havadar Tehran

0 - 0

Mes Kerman

1399/12/12 14:45

Esteghlal Khouzestan

3 - 1

نود اروميه

1399/12/12 15:15

خيبر خرم آباد

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1399/12/12 14:45

Arman Gohar Sirjan

2 - 2

استقلال ملاثاني

1399/12/12 14:30

Raika Babol

3 - 2

بادران تهران

1399/12/12 14:30

Qashqaei Shiraz

1 - 1

چوکا تالش

1399/12/12 14:45

Malavan Anzali

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1399/12/12 14:45

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

Fajr Sepasi

1399/12/12 15:15

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pars Jonoubi Jam

2 - 1

Qashqaei Shiraz

1399/12/17 15:15

بادران تهران

3 - 0

Malavan Anzali

1399/12/17 14:45

چوکا تالش

3 - 2

Arman Gohar Sirjan

1399/12/18 14:45

خوشه طلايي ساوه

1 - 1

Raika Babol

1399/12/17 14:45

نود اروميه

0 - 0

خيبر خرم آباد

1399/12/17 14:45

Mes Kerman

0 - 1

Esteghlal Khouzestan

1399/12/17 14:45

شهرداري آستارا

1 - 0

Havadar Tehran

1399/12/17 14:45

استقلال ملاثاني

1 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1399/12/17 15:15

Fajr Sepasi

0 - 0

Gole Reyhan

1399/12/18 14:45

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

1 - 3

شاهين شهرداري بوشهر

1399/12/24 15:00

بادران تهران

0 - 0

Esteghlal Khouzestan

1399/12/24 15:00

Qashqaei Shiraz

0 - 1

Malavan Anzali

1399/12/27 15:00

Mes Kerman

5 - 1

Gole Reyhan

1399/12/27 15:00

نود اروميه

0 - 0

Havadar Tehran

1399/12/27 15:00

خوشه طلايي ساوه

0 - 0

Fajr Sepasi

1399/12/27 15:00

چوکا تالش

0 - 0

خيبر خرم آباد

1399/12/27 15:00

Pars Jonoubi Jam

1 - 2

Arman Gohar Sirjan

1399/12/27 15:15

استقلال ملاثاني

1 - 0

Raika Babol

1399/12/27 15:30

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 0

چوکا تالش

1400/01/18 16:30

Arman Gohar Sirjan

1 - 1

Qashqaei Shiraz

1400/01/18 16:30

Raika Babol

1 - 0

Pars Jonoubi Jam

1400/01/18 16:30

خيبر خرم آباد

1 - 0

بادران تهران

1400/01/18 16:30

Fajr Sepasi

3 - 1

شهرداري آستارا

1400/01/18 16:30

Gole Reyhan

0 - 1

نود اروميه

1400/01/18 16:30

Havadar Tehran

2 - 1

استقلال ملاثاني

1400/01/18 16:30

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

خوشه طلايي ساوه

1400/01/18 17:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 1

Mes Kerman

1400/01/18 17:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 0

Raika Babol

1400/01/24 16:45

Qashqaei Shiraz

0 - 0

Havadar Tehran

1400/01/24 16:45

Mes Kerman

2 - 0

شهرداري آستارا

1400/01/24 16:45

نود اروميه

0 - 1

Fajr Sepasi

1400/01/24 16:45

بادران تهران

2 - 0

Arman Gohar Sirjan

1400/01/24 16:45

خوشه طلايي ساوه

0 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1400/01/24 16:45

چوکا تالش

1 - 3

Esteghlal Khouzestan

1400/01/24 16:45

استقلال ملاثاني

0 - 1

خيبر خرم آباد

1400/01/24 17:00

Pars Jonoubi Jam

3 - 1

Gole Reyhan

1400/01/24 17:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Arman Gohar Sirjan

2 - 1

Malavan Anzali

1400/01/30 19:45

Raika Babol

1 - 1

Qashqaei Shiraz

1400/02/01 20:00

Fajr Sepasi

0 - 1

Mes Kerman

1400/01/30 20:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

نود اروميه

1400/01/30 20:00

شهرداري آستارا

0 - 3

بادران تهران

1400/01/30 20:15

Gole Reyhan

1 - 1

چوکا تالش

1400/01/30 20:15

خيبر خرم آباد

3 - 1

Pars Jonoubi Jam

1400/01/30 20:15

Esteghlal Khouzestan

3 - 1

استقلال ملاثاني

1400/01/30 21:45

Havadar Tehran

1 - 3

خوشه طلايي ساوه

1400/01/30 20:15

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pars Jonoubi Jam

2 - 1

Fajr Sepasi

1400/02/04 20:00

Qashqaei Shiraz

1 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/02/07 20:00

خوشه طلايي ساوه

4 - 1

Gole Reyhan

1400/02/04 20:15

Malavan Anzali

0 - 2

خيبر خرم آباد

1400/02/04 20:30

Arman Gohar Sirjan

2 - 0

Esteghlal Khouzestan

1400/02/06 19:45

استقلال ملاثاني

1 - 0

شهرداري آستارا

1400/02/06 20:15

بادران تهران

0 - 2

Havadar Tehran

1400/02/06 20:15

چوکا تالش

2 - 0

Raika Babol

1400/02/07 20:30

نود اروميه

0 - 0

Mes Kerman

1400/02/06 20:45

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

0 - 1

خوشه طلايي ساوه

1400/02/17 19:50

Raika Babol

2 - 0

Arman Gohar Sirjan

1400/02/18 20:15

Fajr Sepasi

1 - 2

بادران تهران

1400/02/18 20:15

شاهين شهرداري بوشهر

1 - 1

Pars Jonoubi Jam

1400/02/18 20:15

خيبر خرم آباد

5 - 1

Qashqaei Shiraz

1400/02/18 20:30

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

Malavan Anzali

1400/02/18 20:30

Havadar Tehran

1 - 0

چوکا تالش

1400/02/17 20:30

شهرداري آستارا

0 - 1

نود اروميه

1400/02/18 20:30

Gole Reyhan

-

استقلال ملاثاني

1400/02/18 20:30

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Qashqaei Shiraz

-

Fajr Sepasi

1400/02/24 19:10

Raika Babol

-

Esteghlal Khouzestan

1400/02/24 19:25

خوشه طلايي ساوه

-

شهرداري آستارا

1400/02/24 19:30

بادران تهران

-

Gole Reyhan

1400/02/24 19:30

چوکا تالش

-

Mes Kerman

1400/02/23 18:15

Arman Gohar Sirjan

-

خيبر خرم آباد

1400/02/24 19:50

Pars Jonoubi Jam

-

Havadar Tehran

1400/02/24 20:15

استقلال ملاثاني

-

نود اروميه

1400/02/24 20:30

Malavan Anzali

-

شاهين شهرداري بوشهر

1400/02/24 18:15

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

-

خوشه طلايي ساوه

1400/02/29

Fajr Sepasi

-

استقلال ملاثاني

1400/02/29 19:10

خيبر خرم آباد

-

Raika Babol

1400/02/29 19:30

Havadar Tehran

-

Arman Gohar Sirjan

1400/02/29 19:30

شهرداري آستارا

-

چوکا تالش

1400/02/29 19:40

Mes Kerman

-

Qashqaei Shiraz

1400/02/29 20:00

Esteghlal Khouzestan

-

Pars Jonoubi Jam

1400/02/29 20:30

Gole Reyhan

-

Malavan Anzali

1400/02/30 19:30

شاهين شهرداري بوشهر

-

بادران تهران

1400/02/30 20:15

+