برنامه بازی ها Naft Masjed Soleyman - Primier League 2020-21


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/08/16 16:45

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

1 - 1

Saipa Tehran

1399/08/29 16:35

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

0 - 0

Perspolis Tehran

1399/09/06 16:35

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

1 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/09/11 16:10

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

3 - 1

Sepahan Isfahan

1399/09/16 15:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

2 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/09/22 15:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

1 - 0

Foolad Khouzestan

1399/09/28 15:15

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

0 - 1

Naft Masjed Soleyman

1399/10/05 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

0 - 1

Peykan Tehran

1399/10/10 15:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

2 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/10/15 15:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

3 - 1

Shahre Khodro

1399/10/23 14:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/11/01 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

1 - 1

Esteghlal Tehran

1399/11/10 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/11/17 15:30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

1 - 2

آلومينيوم اراک

1399/11/25 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

1 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1399/12/11 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/12/16 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

2 - 1

Naft Masjed Soleyman

1399/12/28 15:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

0 - 2

Nasaji Mazandran

1400/01/14 17:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1400/01/23 17:30

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

1 - 0

1400/02/02 21:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

-

Naft Masjed Soleyman

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

-

Mashinsazi Tabriz

1400/02/26 19:25

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

-

Naft Masjed Soleyman

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

-

Naft Abadan

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

-

Naft Masjed Soleyman

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

-

Zobahan Isfahan

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

-

Naft Masjed Soleyman

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

-

Gol Gohar

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

-

Naft Masjed Soleyman

+