برنامه بازی ها Naft Abadan - Primier League 2020-21


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

2 - 1

Peykan Tehran

1399/08/27 16:40

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

1 - 0

Naft Abadan

1399/09/01 16:20

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

1 - 1

Naft Abadan

1399/09/06 15:45

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

1 - 0

Zobahan Isfahan

1399/09/11 16:40

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

1 - 1

Naft Abadan

1399/09/17 16:15

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

2 - 1

Gol Gohar

1399/09/22 15:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

1 - 0

Naft Abadan

1399/09/27 15:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

2 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1399/10/04 16:45

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

1 - 1

Naft Abadan

1399/10/09 15:20

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

2 - 0

Naft Masjed Soleyman

1399/10/15 15:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

0 - 1

Naft Abadan

1399/10/21 15:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

1 - 2

Sepahan Isfahan

1399/11/06 16:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 0

Naft Abadan

1399/11/11 15:30

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

1 - 1

Foolad Khouzestan

1399/11/17 16:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

1 - 0

Naft Abadan

1399/11/25 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

2 - 0

Naft Abadan

1399/12/11 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

0 - 0

Perspolis Tehran

1399/12/16 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

0 - 0

Shahre Khodro

1399/12/28 16:30

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

1 - 0

Naft Abadan

1400/01/14 17:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

-

Esteghlal Tehran

1400/02/31 19:45

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

1 - 0

Naft Abadan

1400/02/03 20:40

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

-

آلومينيوم اراک

1400/02/18 21:15

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

-

Naft Abadan

1400/02/24 18:30

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

-

Saipa Tehran

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

-

Naft Abadan

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

-

Nasaji Mazandran

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

-

Naft Abadan

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

-

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

-

Naft Abadan

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

-

Mashinsazi Tabriz

+