برنامه بازی ها Peykan Tehran - Primier League 2020-21


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

2 - 1

Peykan Tehran

1399/08/27 16:40

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

1 - 0

Shahre Khodro

1399/09/02 16:40

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

1 - 1

Peykan Tehran

1399/09/06 16:20

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

0 - 0

Esteghlal Tehran

1399/09/11 16:15

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

1 - 2

Peykan Tehran

1399/09/17 15:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

0 - 0

آلومينيوم اراک

1399/09/22 15:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

3 - 1

Peykan Tehran

1399/09/28 15:15

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

1 - 1

Saipa Tehran

1399/10/03 15:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

0 - 1

Peykan Tehran

1399/10/10 15:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

2 - 1

Nasaji Mazandran

1399/10/16 15:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

2 - 1

Peykan Tehran

1399/10/26 15:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

2 - 3

1399/11/01 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

0 - 0

Peykan Tehran

1399/11/11 17:10

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

2 - 2

Mashinsazi Tabriz

1399/11/17 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

1 - 0

Peykan Tehran

1399/11/26 17:15

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

2 - 0

Naft Abadan

1399/12/11 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahre Khodro

2 - 0

Peykan Tehran

1399/12/16 15:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

1 - 0

Zobahan Isfahan

1399/12/27 16:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

0 - 0

Peykan Tehran

1400/01/14 18:50

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

0 - 2

Gol Gohar

1400/01/23 17:30

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

1 - 1

Peykan Tehran

1400/02/02 21:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

-

Teraktorsazi Tabriz

1400/02/19 21:20

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

-

Peykan Tehran

1400/02/26 19:25

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

-

Naft Masjed Soleyman

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

-

Peykan Tehran

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

-

Sepahan Isfahan

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

-

Peykan Tehran

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

-

Foolad Khouzestan

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

-

Peykan Tehran

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

-

Perspolis Tehran

+