لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 سپيدرود رشت 0 استقلال تهران 5 1397/09/16 15:00
week 30 استقلال تهران 2 سپيدرود رشت 1 1398/02/26 21:30
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 سپيدرود رشت 1 استقلال تهران 2 1396/07/04 16:15 قدس
week 23 استقلال تهران 3 سپيدرود رشت 0 1396/11/19 16:00 آزادی