برنامه بازی ها ستارگان آژند آذربايجان - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي گروس بيجار

0 - 0

ستارگان آژند آذربايجان

1399/10/16 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان آژند آذربايجان

1 - 0

جام جم بيله سوار

1399/10/30 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گرين کشاورز نهاوند

2 - 1

ستارگان آژند آذربايجان

1399/11/08 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان آژند آذربايجان

0 - 1

نفت ايرانيان تهران

1399/11/13 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کاويان نقده

1 - 0

ستارگان آژند آذربايجان

1399/11/23 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان آژند آذربايجان

2 - 1

اوحدي مراغه

1399/11/28 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 0

ستارگان آژند آذربايجان

1399/12/03 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان آژند آذربايجان

2 - 1

عقاب تبريز

1399/12/08 13:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خورشيد مهر قروه کردستان

0 - 1

ستارگان آژند آذربايجان

1399/12/12 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان آژند آذربايجان

4 - 0

نيکان مهر تهران

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کياي تهران

2 - 1

ستارگان آژند آذربايجان

1399/12/23 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان آژند آذربايجان

0 - 0

کانياو اشنويه

1399/12/28 15:00