برنامه بازی ها Espad Alvand Tehran - League Division 2 2021 2022


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Espad Alvand Tehran

3 - 0

Gole Reyhan

1400/08/23 14:15

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pas Hamedan

2 - 2

Espad Alvand Tehran

1400/08/29 14:15

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Espad Alvand Tehran

0 - 0

Oghab Tehran

1400/09/06 15:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foulad Novin

2 - 0

Espad Alvand Tehran

1400/09/17 14:15

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Espad Alvand Tehran

0 - 2

شهرداري نوشهر

1400/09/23 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Atrak Bojnurd

0 - 1

Espad Alvand Tehran

1400/09/29 14:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Espad Alvand Tehran

2 - 1

Shahid Ghandi Yazd

1400/10/05 14:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

2 - 0

Espad Alvand Tehran

1400/10/11 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Espad Alvand Tehran

1 - 0

مس نوين کرمان

1400/10/23 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Espad Alvand Tehran

1 - 0

خليج فارس ماهشهر

1400/11/21 14:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

1 - 2

Espad Alvand Tehran

1400/11/05 14:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Espad Alvand Tehran

1 - 2

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/11/11 13:45

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ايمان سبز شيراز

0 - 0

Espad Alvand Tehran

1400/11/16 14:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gole Reyhan

0 - 3

Espad Alvand Tehran

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Espad Alvand Tehran

0 - 2

Pas Hamedan

1400/12/14 14:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Oghab Tehran

0 - 2

Espad Alvand Tehran

1400/12/20 14:30

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Espad Alvand Tehran

2 - 1

Foulad Novin

1400/12/26 14:30

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري نوشهر

0 - 0

Espad Alvand Tehran

1401/01/15 20:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Espad Alvand Tehran

2 - 3

Atrak Bojnurd

1401/01/23 20:10

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahid Ghandi Yazd

2 - 1

Espad Alvand Tehran

1401/01/30 20:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Espad Alvand Tehran

1 - 0

ون پارس نقش جهان

1401/02/15 17:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس نوين کرمان

0 - 0

Espad Alvand Tehran

1401/02/21 16:50

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ماهشهر

2 - 0

Espad Alvand Tehran

1401/02/27 20:15

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Espad Alvand Tehran

1 - 3

نود اروميه

1401/03/01 17:45

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بندر عامري بوشهر

2 - 0

Espad Alvand Tehran

1401/03/25 18:45

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Espad Alvand Tehran

-

ايمان سبز شيراز

1401/03/31 18:00