لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 سپيدرود رشت 0 شهرداری بندرعباس 0 1400/10/21 14:00
week 23 شهرداری بندرعباس 3 سپيدرود رشت 2 1401/02/20 17:00
لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 سپيدرود رشت 0 شهرداری بندرعباس 0 1399/12/24 14:30
week 26 شهرداری بندرعباس 3 سپيدرود رشت 0 1400/04/16 20:30
لیگ 94955
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 شهرداری بندرعباس 0 سپيدرود رشت 1 1395/01/29
week 5 سپيدرود رشت 1 شهرداری بندرعباس 0 1395/01/22