لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 مس نوين کرمان 2 پاس همدان 3 1400/10/12 13:30
week 21 پاس همدان 0 مس نوين کرمان 2 1401/02/15 19:20