لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 اترک بجنورد 2 پاس همدان 0 1400/11/11 14:00
week 25 پاس همدان 2 اترک بجنورد 3 1401/03/25 18:15
لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 اترک بجنورد 1 پاس همدان 1 1399/12/11 14:15
week 24 پاس همدان 2 اترک بجنورد 1 1400/04/01 20:30