لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 پاس همدان 1 ایمان سبز شیراز 0 1400/09/29 14:00
week 19 ایمان سبز شیراز 0 پاس همدان 0 1401/01/22 20:00