لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 پاس همدان 1 نود اروميه 2 1400/09/16 14:00
week 17 نود اروميه 0 پاس همدان 3 1400/12/26 14:30