لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 پاس همدان 2 اسپاد الوند تهران 2 1400/08/29 14:15
week 15 اسپاد الوند تهران 0 پاس همدان 2 1400/12/14 14:30