برنامه بازی ها پاس گيلان - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرتام تبريز

1 - 1

پاس گيلان

1400/02/02 21:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاس گيلان

1 - 2

شهرداري فومن

1400/02/08 20:45

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بعثت کرمانشاه

2 - 2

پاس گيلان

1400/02/18 21:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاس گيلان

0 - 1

مقاومت بسيج آستارا

1400/02/25 19:35

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاس گيلان

1 - 0

بنيامين ورزش تهران

1400/02/30 19:40

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهيد اورکي اسلامشهر

1 - 0

پاس گيلان

1400/03/04 18:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاس گيلان

0 - 1

نفت ايرانيان تهران

1400/03/10 18:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کيان اراک

0 - 0

پاس گيلان

1400/03/17 19:45

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاس گيلان

3 - 2

کانياو اشنويه

1400/03/23 18:30

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاس گيلان

0 - 0

آرتام تبريز

1400/04/07 20:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري فومن

3 - 2

پاس گيلان

1400/04/12 19:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاس گيلان

2 - 1

بعثت کرمانشاه

1400/04/18 19:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت بسيج آستارا

3 - 0

پاس گيلان

1400/04/23 18:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بنيامين ورزش تهران

2 - 0

پاس گيلان

1400/04/28 19:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاس گيلان

0 - 1

شهيد اورکي اسلامشهر

1400/05/03 19:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت ايرانيان تهران

1 - 0

پاس گيلان

1400/05/09 19:30

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاس گيلان

1 - 3

کيان اراک

1400/05/14 20:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کانياو اشنويه

1 - 0

پاس گيلان

1400/05/19 20:00