برنامه بازی ها شاهين تهران - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهيد اورکي اسلامشهر

1 - 1

شاهين تهران

1399/10/16 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين تهران

1 - 1

کياپارس تهران

1399/10/23 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري فريدونکنار

1 - 1

شاهين تهران

1399/10/29 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين تهران

2 - 0

سولدوز نقده

1399/11/08 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان سيمرغ البرز

0 - 1

شاهين تهران

1399/11/13 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين تهران

0 - 1

سوهان محمد قم

1399/11/23 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مينو خرمدره زنجان

2 - 0

شاهين تهران

1399/11/28 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين تهران

2 - 0

شهروند رامسر

1399/12/08 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سردار جنگل صومعه سرا

2 - 1

شاهين تهران

1399/12/12 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين تهران

2 - 1

آلومينيوم پارس ساوه

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان مردان پاشا البرز

2 - 1

شاهين تهران

1399/12/23 14:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين تهران

3 - 0

سفير نوين آبيک قزوين

1399/12/28 14:45