برنامه بازی ها اميدآوران مشيز کرمان - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اميدآوران مشيز کرمان

0 - 0

هرنگ جوان بستک هرمزگان

1399/10/18 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت فولاد اصفهان

1 - 0

اميدآوران مشيز کرمان

1399/10/24 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اميدآوران مشيز کرمان

0 - 0

سنگ آهن بافق يزد

1399/10/30 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

2 - 0

اميدآوران مشيز کرمان

1399/11/07 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اميدآوران مشيز کرمان

0 - 1

عقاب شيراز

1399/11/19 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپوليس شيراز

2 - 1

اميدآوران مشيز کرمان

1399/11/25 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اميدآوران مشيز کرمان

1 - 1

1399/12/03 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آبي پوشان شمس کيش

0 - 3

اميدآوران مشيز کرمان

1399/12/08 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اميدآوران مشيز کرمان

3 - 0

رضواني اصفهان

1399/12/12 14:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اميدآوران مشيز کرمان

2 - 1

خليج فارس ميناب

1399/12/23 15:15

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استوک مرودشت

3 - 0

اميدآوران مشيز کرمان

1399/12/28 15:00