برنامه بازی ها ستارگان کرمانشاه - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين لردگان

3 - 2

ستارگان کرمانشاه

1399/10/17 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان کرمانشاه

3 - 1

شهداي ايل بهمئي

1399/10/24 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پويا شوش

3 - 0

ستارگان کرمانشاه

1399/10/30 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان کرمانشاه

1 - 1

خليج فارس ماهشهر

1399/11/08 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيروزي برازجان

3 - 1

ستارگان کرمانشاه

1399/11/13 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان کرمانشاه

2 - 1

شهداي چوار 65 ايلام

1399/11/19 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

رز موکت بروجن

1 - 1

ستارگان کرمانشاه

1399/11/25 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان کرمانشاه

2 - 1

پرديس خرم آباد لرستان

1399/12/03 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فرهنگ رامهرمز

2 - 1

ستارگان کرمانشاه

1399/12/08 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان کرمانشاه

2 - 1

پرسپوليس دزفول

1399/12/12 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيروزي نگين خورموج

2 - 0

ستارگان کرمانشاه

1399/12/17 14:45

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان کرمانشاه

1 - 0

شهرداري بروجرد

1399/12/28 15:15