برنامه بازی ها شهروند رامسر - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سفير نوين آبيک قزوين

1 - 1

شهروند رامسر

1399/10/16 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهروند رامسر

0 - 2

شهيد اورکي اسلامشهر

1399/10/23 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کياپارس تهران

0 - 1

شهروند رامسر

1399/10/29 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهروند رامسر

1 - 2

شهرداري فريدونکنار

1399/11/07 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سولدوز نقده

1 - 2

شهروند رامسر

1399/11/12 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهروند رامسر

1 - 0

ستارگان سيمرغ البرز

1399/11/19 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سوهان محمد قم

1 - 0

شهروند رامسر

1399/11/28 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهروند رامسر

2 - 0

مينو خرمدره زنجان

1399/12/03 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين تهران

2 - 0

شهروند رامسر

1399/12/08 14:45

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهروند رامسر

1 - 0

سردار جنگل صومعه سرا

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم پارس ساوه

1 - 0

شهروند رامسر

1399/12/23 14:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهروند رامسر

2 - 1

ستارگان مردان پاشا البرز

1399/12/28 14:45