گروه 1 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

درياي حربده محمودآباد

3 - 0

سيمان شاهرود

1399/10/16 14:00

بادامک قائن

0 - 1

1399/10/18 14:00

Damash Paresh

2 - 1

کيان اراک

1399/10/16 14:00

انتظار بجنورد

0 - 0

شهروند نور

1399/10/16 14:00

آسمان مشهد

2 - 1

شهدا مقاومت جويبار

1399/10/16 14:00

شهر آهن خواف

0 - 1

شريعت نوين مشهد

1399/10/18 14:00

گروه 1 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شريعت نوين مشهد

2 - 0

آسمان مشهد

1399/10/23 14:00

کيان اراک

3 - 0

انتظار بجنورد

1399/10/23 14:00

استقلال علي آباد

0 - 1

Damash Paresh

1399/10/23 14:00

سيمان شاهرود

2 - 0

بادامک قائن

1399/10/23 14:00

شهروند نور

1 - 0

شهر آهن خواف

1399/10/23 14:00

شهدا مقاومت جويبار

1 - 0

درياي حربده محمودآباد

1399/10/23 14:00

گروه 1 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر آهن خواف

0 - 1

کيان اراک

1399/10/29 14:00

انتظار بجنورد

0 - 2

استقلال علي آباد

1399/10/29 14:00

آسمان مشهد

1 - 0

شهروند نور

1399/10/29 14:00

درياي حربده محمودآباد

2 - 2

شريعت نوين مشهد

1399/10/29 14:00

1 - 0

سيمان شاهرود

1399/10/29 14:00

بادامک قائن

1 - 2

شهدا مقاومت جويبار

1399/10/29 14:00

گروه 1 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهروند نور

1 - 2

درياي حربده محمودآباد

1399/11/07 14:0

استقلال علي آباد

3 - 0

شهر آهن خواف

1399/11/07 14:0

کيان اراک

2 - 0

آسمان مشهد

1399/11/07 14:0

Damash Paresh

1 - 0

انتظار بجنورد

1399/11/07 14:0

شريعت نوين مشهد

2 - 1

بادامک قائن

1399/11/07 14:0

شهدا مقاومت جويبار

0 - 1

1399/11/07 14:00

گروه 1 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

درياي حربده محمودآباد

1 - 0

کيان اراک

1399/11/12 14:00

0 - 2

شريعت نوين مشهد

1399/11/12 14:00

آسمان مشهد

1 - 1

استقلال علي آباد

1399/11/12 14:00

بادامک قائن

0 - 2

شهروند نور

1399/11/12 14:00

شهر آهن خواف

0 - 3

Damash Paresh

1399/11/13 14:00

سيمان شاهرود

0 - 0

شهدا مقاومت جويبار

1399/11/12 14:00

گروه 1 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شريعت نوين مشهد

2 - 0

سيمان شاهرود

1399/11/18 14:30

Damash Paresh

3 - 0

آسمان مشهد

1399/11/23 14:30

شهروند نور

2 - 1

1399/11/18 14:30

انتظار بجنورد

3 - 1

شهر آهن خواف

1399/11/19 14:30

کيان اراک

2 - 1

بادامک قائن

1399/11/18 14:30

استقلال علي آباد

1 - 1

درياي حربده محمودآباد

1399/11/18 14:30

گروه 1 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهدا مقاومت جويبار

0 - 0

شريعت نوين مشهد

1399/11/25 14:30

آسمان مشهد

3 - 0

انتظار بجنورد

1399/11/28 14:30

بادامک قائن

1 - 1

استقلال علي آباد

1399/11/25 14:30

درياي حربده محمودآباد

2 - 1

Damash Paresh

1399/11/28 14:30

2 - 1

کيان اراک

1399/11/25 14:30

سيمان شاهرود

1 - 1

شهروند نور

1399/11/25 14:30

گروه 1 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال علي آباد

2 - 1

1399/12/02 14:30

انتظار بجنورد

2 - 2

درياي حربده محمودآباد

1399/12/03 14:30

کيان اراک

2 - 0

سيمان شاهرود

1399/12/02 14:30

شهر آهن خواف

0 - 3

آسمان مشهد

1399/12/03 14:30

Damash Paresh

5 - 0

بادامک قائن

1399/12/02 14:30

شهروند نور

0 - 0

شهدا مقاومت جويبار

1399/12/02 14:30

گروه 1 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

درياي حربده محمودآباد

2 - 0

شهر آهن خواف

1399/12/08 14:45

شهدا مقاومت جويبار

0 - 2

کيان اراک

1399/12/07 14:45

بادامک قائن

1 - 0

انتظار بجنورد

1399/12/08 14:45

1 - 1

Damash Paresh

1399/12/10 14:45

سيمان شاهرود

3 - 0

استقلال علي آباد

1399/12/07 14:45

شريعت نوين مشهد

2 - 1

شهروند نور

1399/12/07 14:45

گروه 1 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر آهن خواف

1 - 0

بادامک قائن

1399/12/12 14:45

کيان اراک

2 - 1

شريعت نوين مشهد

1399/12/11 14:30

انتظار بجنورد

0 - 5

1399/12/14 14:30

استقلال علي آباد

2 - 0

شهدا مقاومت جويبار

1399/12/11 14:30

آسمان مشهد

1 - 0

درياي حربده محمودآباد

1399/12/12 14:30

Damash Paresh

0 - 0

سيمان شاهرود

1399/12/14 14:30

گروه 1 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

7 - 0

شهر آهن خواف

1399/12/18 14:45

شهدا مقاومت جويبار

1 - 0

Damash Paresh

1399/12/18 14:45

سيمان شاهرود

3 - 0

انتظار بجنورد

1399/12/18 14:45

شهروند نور

0 - 0

کيان اراک

1399/12/17 14:45

شريعت نوين مشهد

1 - 2

استقلال علي آباد

1399/12/17 14:45

بادامک قائن

2 - 2

آسمان مشهد

1399/12/17 14:45

گروه 1 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

انتظار بجنورد

2 - 2

شهدا مقاومت جويبار

1399/12/28 14:15

استقلال علي آباد

3 - 2

شهروند نور

1399/12/28 14:15

شهر آهن خواف

0 - 3

سيمان شاهرود

1399/12/28 14:15

درياي حربده محمودآباد

3 - 0

بادامک قائن

1399/12/28 14:15

آسمان مشهد

1 - 2

1399/12/28 14:15

Damash Paresh

1 - 1

شريعت نوين مشهد

1399/12/28 14:15

گروه 1 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شريعت نوين مشهد

6 - 1

انتظار بجنورد

1400/01/08 16:30

شهدا مقاومت جويبار

9 - 1

شهر آهن خواف

1400/01/08 16:30

کيان اراک

3 - 2

استقلال علي آباد

1400/01/08 16:30

سيمان شاهرود

3 - 0

آسمان مشهد

1400/01/08 16:30

3 - 1

درياي حربده محمودآباد

1400/01/08 16:30

شهروند نور

1 - 4

Damash Paresh

1400/01/08 16:30