برنامه بازی ها Shahid Ghandi Yazd - League Division 2 2021 2022


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahid Ghandi Yazd

4 - 0

Oghab Tehran

1400/08/23 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foulad Novin

2 - 1

Shahid Ghandi Yazd

1400/08/29 14:15

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahid Ghandi Yazd

0 - 0

شهرداري نوشهر

1400/09/06 15:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Atrak Bojnurd

0 - 1

Shahid Ghandi Yazd

1400/09/17 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس نوين کرمان

1 - 1

Shahid Ghandi Yazd

1400/09/24 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahid Ghandi Yazd

1 - 1

ون پارس نقش جهان

1400/09/29 14:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Espad Alvand Tehran

2 - 1

Shahid Ghandi Yazd

1400/10/05 14:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahid Ghandi Yazd

1 - 1

خليج فارس ماهشهر

1400/10/11 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

3 - 2

Shahid Ghandi Yazd

1400/10/23 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahid Ghandi Yazd

1 - 0

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/10/29 14:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ايمان سبز شيراز

1 - 0

Shahid Ghandi Yazd

1400/11/05 14:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahid Ghandi Yazd

3 - 0

Gole Reyhan

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pas Hamedan

0 - 1

Shahid Ghandi Yazd

1400/11/17 14:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Oghab Tehran

0 - 1

Shahid Ghandi Yazd

1400/12/09 14:15

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahid Ghandi Yazd

0 - 0

Foulad Novin

1400/12/14 14:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري نوشهر

1 - 1

Shahid Ghandi Yazd

1400/12/20 14:30

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahid Ghandi Yazd

2 - 1

Atrak Bojnurd

1400/12/26 14:45

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahid Ghandi Yazd

1 - 0

مس نوين کرمان

1401/01/15 19:45

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

2 - 1

Shahid Ghandi Yazd

1401/01/22 20:10

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahid Ghandi Yazd

2 - 1

Espad Alvand Tehran

1401/01/30 20:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ماهشهر

1 - 1

Shahid Ghandi Yazd

1401/02/15 19:15

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahid Ghandi Yazd

0 - 0

نود اروميه

1401/03/20 17:45

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بندر عامري بوشهر

4 - 1

Shahid Ghandi Yazd

1401/02/27 20:10

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahid Ghandi Yazd

1 - 0

ايمان سبز شيراز

1401/03/01 18:45

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahid Ghandi Yazd

3 - 0

Gole Reyhan

1401/03/25

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahid Ghandi Yazd

-

Pas Hamedan

1401/03/31 18:15