لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 شهداي رزکان کرج 1 سپيدرود رشت 1 1400/09/07 15:00
week 16 سپيدرود رشت 2 شهداي رزکان کرج 1 1400/12/19 14:30