لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 ون پارس نقش جهان 1 پاس همدان 0 1400/08/23 14:15
week 14 پاس همدان 1 ون پارس نقش جهان 1 1400/12/09 14:15