لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 پاس همدان 1 عقاب تهران 1 1400/10/23 14:00
week 22 عقاب تهران 0 پاس همدان 2 1401/02/21 19:15
لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 پاس همدان 0 عقاب تهران 0 1399/10/01 14:00
week 14 عقاب تهران 0 پاس همدان 1 1400/01/23 16:15