04/07/1393

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Peykan Tehran

15:15

1 : 2

هفته 10

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

البرز حاجي پور

کمک داور اول

سعيد الوندي

کمک داور دوم

حسین رحیمی پور

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

3

14

75

90

95

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
24
1
20
7
5
11 56 23
3 49 9
10
32 76 27
88

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

23
27
9

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
9
5
19
4
77
7 61 66
27
10
21 71 11
99 75 14

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

11
14
66