25/02/1394

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Saipa Tehran

19:30

2 : 0

هفته 30

تعداد تماشاچی : 8500

رخداد های بازی

8

15

32

93

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
4
5
8
10 78 27
13
15 51 7
16
17 46 14
19
22

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

14
7
27

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4 65 8
5
9
10
12
20 76 14
21
28
29 70 7
35
88

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

14
7
8