25/02/1394

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Zobahan Isfahan

19:30

0 : 0

هفته 30

تعداد تماشاچی : 500

رخداد های بازی

44

90

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
5
11
12
15 85 99
18
19
23
26 92 16
30 86 4

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

16
4
99

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
5
8
19
21
33
55 68 9
66 44 11
70 46 63
87

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

11
63
9