25/02/1394

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Naft Masjed Soleyman

19:30

1 : 0

هفته 30

تعداد تماشاچی : 7000

رخداد های بازی

40

41

56

62

77

91

91

91

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
10 93 31
15
16
17
18 63 14
20
21
26
29 59 30
55

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

30
14
31

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
5
8
9
10 85 35
13
14
15
22
38 92 88
40 70 99

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

99
35
88