25/02/1394

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Gostaresh Foulad

19:30

1 : 0

هفته 30

تعداد تماشاچی : 600

رخداد های بازی

17

21

31

73

84

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
5
8
9
14
18 67 19
24
28 77 6
70
77
80

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

6
19

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3 46 19
5
10
11
15
24
26
27
30
40
77

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

23
19