20/02/1394

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Saba Qom

18:00

1 : 0

هفته 29

تعداد تماشاچی : 180

رخداد های بازی

45

53

54

58

89

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
6
7 81 19
10
13
17
18
22
31 66 30
55

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

30
19

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
5
6
7 62 16
9
10
13
20
23 81 11
27 66 77

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
77
16