11/02/1394

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Gostaresh Foulad

18:00

1 : 1

هفته 28

تعداد تماشاچی : 15500

رخداد های بازی

25

59

62

73

89

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
6
8
9
12 51 19
16 58 28
21 66 2
24
77
80
99

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

28
2
19

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
4
6
8 70 7
9 85 21
10
13
14
27
33

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

21
7