11/02/1394

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Saipa Tehran

18:00

2 : 1

هفته 28

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

5

26

31

40

64

71

77

90

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
5
7
8
10
13
16
17 55 14
18 71 37
36 80 26

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

37
26
14

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
5
10
11
19
24
26
30
44
77 53 17
99 68 23

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

23
17