18/01/1394

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Saipa Tehran

17:00

0 : 0

هفته 24

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

پیام حیدری

کمک داور اول

حسن ظهیری

کمک داور دوم

امیر رضا آشورماهانی

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

2

51

60

75

90

90

90

91

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
5
7 60 10
8
13
15
16 72 14
17 65 4
18
19

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

14
4
10

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
5
8
9
11 55 6
14 54 27
19
21
75 85 99
87

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

27
99
6