25/12/1393

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Padide Khorasan

15:30

1 : 0

هفته 23

تعداد تماشاچی : 1800

داوران

داور اول

محمد حسین زاهدی فرد

کمک داور اول

سجاد طوری

کمک داور دوم

رسول ذورقي

داور چهارم

محمد ملکی

رخداد های بازی

30

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
6
21
23
27 43 14
28
40 66 11
44
70
87 46 99

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

14
11
99

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
7
8 86 14
9 77 15
10
12
21
28
29 60 20
88

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

14
15
20