14/01/1394

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Malavan Anzali

17:00

1 : 0

هفته 23

تعداد تماشاچی : 450

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهی

کمک داور اول

هادی طوسی

کمک داور دوم

حمید سبحانی

داور چهارم

حمید سبحانی

رخداد های بازی

44

85

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
5
8
9
10 81 32
13
14
15
22
35 64 19
99 84 40

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

19
40
32

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
4
5
7
8
13
14 79 17
15 59 10
18
26 69 16

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
16
17