21/12/1393

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Teraktorsazi Tabriz

15:30

0 : 3

هفته 23

تعداد تماشاچی : 3700

داوران

داور اول

حمید حاج ملک

کمک داور اول

محمدرضا اميني

کمک داور دوم

محمد رضا مدیر روستا

داور چهارم

یاسر همرنگ

رخداد های بازی

44

85

87

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
4
6
7 67 18
9
10 89 19
14
23 60 13
27
88

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

19
13
18

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
5
11 77 17
23
27
30
33 59 19
40
77
88
99 62 14

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

19
14
17