17/12/1393

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Gostaresh Foulad

16:00

2 : 1

هفته 22

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

حسن اکرمی

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

سعيد قاسمي

داور چهارم

موعود بنیادی فر

رخداد های بازی

35

45

45

53

53

60

64

82

88

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5 75 28
8
9
14
19 85 30
21
24
77 81 18
80
99
6

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

30
18
28

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
5
6
10
11 90 88
13
14
16 69 77
23
31 80 22
40

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
22
88